Cigarrillos Baratos en Líneacasinos onlinementhol cigarette brandsideal casinoparliament cigarettescamel cigarettes

Vios aanvragen


Software licientieovereenkomst

Overwegende:
 • dat partijen overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot het gebruik van programmatuur zoals dit is ontwikkeld door licentiegever.
 • dat partijen de rechten en verplichtingen inzake het gebruik en de terbeschikkingstelling van de programmatuur wensen vast te leggen in de onderhavige licentieovereenkomst.
Komen overeen als volgt:

Definities:
In deze Licentieovereenkomst worden de navolgende begrippen gebruikt en wel in de daarachter vermelde betekenis:

Programmatuur: Computer programma ViosClient 2.0 met bijbehorende documentatie en licentie-materialen waarvoor Licentiegever aan Licentienemer een niet exclusief gebruiksrecht heeft verleend en welke zijn gespecificeerd in Bijlage;

Licentie: Het gebruiksrecht van de Programmatuur door Licentiegever aan Licentienemer toegekend conform de bepalingen van deze Licentieovereenkomst en met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.

Documentatie: De Documentatie bij de Programmatuur, alsmede door ten behoeve van Licentienemer nog te ontwikkelen Documentatie bij de Programmatuur.

Artikel 1. Algemeen
 1. Alle in deze Licentieovereenkomst opgenomen bepalingen hebben betrekking op de Programmatuur (ViosClient 2.0 of hoger). De bijlagen bij deze Licentieovereenkomst maken onlosmakelijk deel uit vande Licentieovereenkomst.
 2. De rechten die Licentienemer ontleent aan deze Licentieovereenkomst zijn niet exclusief. Deze rechten zijn evenmin overdraagbaar, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Licentiegever.
Artikel 2. Onderwerp van de overeenkomst
 1. Licentiegever verleent aan Licentienemer het gebruiksrecht van de Programmatuur. Licentiegever stelt alle programmatuur en alle dragers waarop de programmatuur is vastgelegd ter beschikking aan de licentienemer.
 2. Licentienemer is bevoegd de Programmatuur (ViosClient 2.0) op 1 computer te installeren.
 3. Licentienemer is niet gerechtigd mutaties aan te brengen in ViosClient 2.0 bestanden en instellingen, die de juiste werking moeten verzorgen, van ViosClient 2.0 Alle kosten die hieruit voortkomen, in geval van schending, zijn voor rekening van de licentienemer.
 4. Licentienemer is gerechtigd voor back-up doeleinden kopieën van de Programmatuur te vervaardigen. Aanduidingen van eigendoms- en auteursrechten zullen hierbij niet worden verwijderd. Indien kopiëren tengevolge van beveiligings-maatregelen niet mogelijk is zal Licentiegever kosteloos Licentienemer op eerste verzoek kopieën van de Programmatuur beschikbaar stellen.
 5. Licentienemer is verplicht de meegeleverde licentiemedium goed te bewaren en op te bergen. Op dit medium staan, in versleutelde vorm, de digitale klantgegevens, uw VIOS Paspoort. Licentienemer draagt de volledige verantwoordelijkheid in geval van misbruik van deze gegevens.
 6. Licentienemer is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de Programmatuur aan te brengen.
Artikel 3. Duur van de Licentie-overeenkomst
 1. Deze Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar ingaande op de datum van ondertekening van deze Licentieovereenkomst. Na ommekomst van bedoelde periode van 1 jaar wordt de Licentieovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar, tenzij licentiegever schriftelijk heeft aangegeven, omkleed met redenen, de licentie overeenkomst te ontbinden.
 2. Voortijdige ontbinding van deze licentie overeenkomst kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
  1. Indien één van beide partijen surséance van betaling aangevraagd heeft of in staat van faillissement is verklaard;
  2. beslag wordt gelegd op aan de Licentienemer ter beschikking gestelde goederen;
  3. bedrijfs beëindiging van de een van de beide betrokken rechtspersonen.
  4. relatie beëindiging door de een van de beide betrokken rechtspersonen.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
 1.   Licentiegever is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Licentienemer erkent dat haar is medegedeeld dat Licentiegever stelt intellectuele eigendomsrechten te hebben op de Programmatuur en de Documentatie en dat deze rechten berusten bij Licentiegever. Licentiegever is BD Software vertegenwoordigd door de heer R.H. Balk.
 2. Licentienemer zal iedere haar bekend geworden (poging tot) inbreuk op bedoeld auteursrecht onverwijld melden aan Licentiegever.
Artikel 6. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht geheimhouding te bewaren ten aanzien van alle
informatie die zij in het kader van deze Licentie-overeenkomst, ViosClient
2.0 en de daarbij behorende data, hebben verkregen. Partijen staan ervoor
in dat hun personeel en derden die bij de uitvoering van deze Licentieovereenkomst
betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht zullen
houden.

Artikel 7. Toepasselijk recht
Op deze Licentie-overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Elk geschil tussen partijen zal door middel van arbitrage volgens het
reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den-
Haag/Rotterdam beslecht worden indien en voorzover het treffen van een
minnelijke schikking is mislukt.

Artikel 8. Aanvullende bepalingen
 1. Het ViosClient 2.0 programma wordt gratis door Duitman Hengelo B.V. aangeboden.
 2. De extra korting die op orders wordt gegeven geldt voor:
  1. Automatische bestellingen via het ViosClient programma.
  2. Betalingen binnen de door ons gestelde termijn.
 3. Bij het niet in acht nemen van de door ons gestelde betalingstermijn, heeft Duitman Hengelo B.V. het recht om leveringen via het ViosClient programma te blokkeren, c.q. de korting in te trekken.
 4. Duitman Hengelo B.V. heeft het recht om ten aller tijden het VIOSkortingspercentage aan te passen. Klanten zullen minstens 2 weken van te voren bericht krijgen bij wijziging van het kortingspercentage.
 5. Voor uw en onze veiligheid is er een krediet limiet aan het programma gekoppeld. Mocht deze limiet niet toerijkend zijn, kan deze uitsluitend in overleg met onze administratie tijdelijk of onbeperkt aangepast worden.
 6. Het programma is voorzien van een toegangscode, om onrechtmatig gebruik tegen te gaan, diegene die het programma met toegangscode heeft ontvangen, is bevoegd om andere medewerkers te autoriseren, maar blijft verantwoordelijk voor orders die met het programma / toegangscode zijn verzonden.
 7. Eventuele prijswijzigingen worden automatisch nadat de bestelling verstuurd is, op de orderbevestiging doorgegeven en in uw programma aangepast.
 8. Wanneer de bestelling eenmaal is verzonden is het op geen enkele wijze mogelijk artikelen aan de order toe te voegen, of wijzigingen in deze order aan te brengen.
 9. Duitman Hengelo B.V. heeft het recht om ten aller tijden het automatisch updaten van artikelen, prijzen etc. te blokkeren in geval het ViosClient programma ALLEEN voor prijs-vergelijking wordt gebruikt.
 10. Voor storingen, technische vragen of informatie over het ViosClient programma, kunt u terecht op het volgende e-mail adres: support@duitman.nl We zullen uw storing/informatie-aanvraag dan z.s.m. afhandelen.
BD Software in opdracht van


Duitman Hengelo B.V.

Aquamarijnstraat 5
Postbus 400, 7550 AK Hengelo
Tel. 0031 (074) 2452520
Fax. 0031 (074) 2452522
Bank ABN-AMRO Hengelo
Rek.nr. 59.01.10.969
Giro Bank: 804207
B.T.W. NL nr. 00.74.68.490.B.02
info@duitman.nl
www.duitman.nl
Ik ga akkoord met bovenstaande Licentieovereenkomst.


Herleidingslijst

vraagteken.jpg

Handige herleidingslijst van de TOP200 sleutels in Nederland.
Link (excelbestand)

meer...

Nieuwe Profielen

2018 Nieuwe profielen 2019-3.jpg

We hebben weer wat nieuwe profielen in ons assortiment, update maart 2019

meer...

Fout bij opstarten Silca Key Program

screenshot.jpg

Door een update van Windows 10 zal bij sommige gebruikers van het Silca Key Program deze niet meer o...

meer...